Welkom bij Helio Lights

Top Menu

ADVIES NODIG?
info@helio-lights.com

TOP MERKEN
Enkel het beste is goed genoeg

EEN NIEUW PROJECT?
Give us a call +32 (0)3 746 00 81

Algemene voorwaarden

Elke klant wordt geacht onze algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden te kennen en deze te aanvaarden. Zelfs indien de aankoopvoorwaarden van toepassing zijn, tenzij er vooraf schriftelijk anders werd overeengekomen.

1. AANBIEDINGEN EN BESTEKKEN.
Orders worden onder voorbehoud aangenomen en naargelang onze mogelijkheden uitgevoerd. Op aanvraag kan de klant een schriftelijke bevestiging van de bestelling bekomen. Bestelde goederen kunnen niet geannuleerd worden. De goederen worden verkocht en als aanvaard beschouwd in onze kantoren en magazijnen, wat ook de plaats, wijze of de voorwaarden van de levering mogen zijn. Geen enkele bestelling kan worden geannuleerd, tenzij schriftelijk binnen de 8 dagen na de bevestiging van de bestelling en op voorwaarde dat het niet gaat om volgende producten:
a. producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de klant;
b. producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. producten die snel kunnen bederven of verouderen;
e. producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
Eventuele kosten gemaakt voor verzending zijn ten laste van de klant. De leveringen omvatten uitsluitend het in de aanbieding omschreven materiaal.

2. LEVERINGSTERMIJNEN EN VOORWAARDEN.
Op alle transacties zijn Incoterms® 2010 van toepassing. De opgegeven leveringstermijnen worden slechts ten zuiver indicatieve titel gegeven. Bij design-verlichting en op maat gemaakte verlichting kan deze levertermijn oplopen. Zij worden door ons zo veel mogelijk aangehouden. Eventuele vertragingen kunnen de klant in geen geval aanleiding geven zijn bestelling te herroepen. Zonder uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst onzerzijds kan ons geen enkele vergoeding worden gevraagd ten gevolge van vertraging in de aevering. De leveringstermijn neemt slechts een aanvang op de dag van onze schriftelijke bevestiging aan de klant. Onder het hierboven genoemde voorbehoud is de naleving van deze voorwaarden echter ondergeschikt aan de door de klant na te komen verplichtingen. Wij zijn namelijk ontslagen van iedere verbintenis aangaande de leveringstermijn indien:
• door de klant voor te leggen inlichtingen of documenten niet tijdig in ons bezit zijn;
• wijzigingen door de klant gevraagd worden tijdens de uitvoering van de bestelling;
• de betalingsvoorwaarden door de klant niet worden nagekomen.
Indien het nakomen van onze verplichtingen verhinderd wordt – hetzij door de klant, hetzij door toeval of overmacht, hetzij door om het even welke oorzaak buiten onze goede wil om, hetzij door de vervoerder – zal de uitvoering van de overeenkomst gedurende een overeenkomstige en rechtvaardige tijdsduur geschorst worden, indien het slechts om een tijdelijke verhindering gaat, en ontbonden worden indien de verhindering blijvend blijkt te zijn. In beide gevallen kan door ons geen vergoeding uitgekeerd worden. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de facturen.

3. PRIJZEN.
Onze verkoopprijzen gelden voor goederen in onze fabrieken of magazijnen. Onze prijzen in Euro uitgedrukt zijn berekend op basis van de op dat moment geldende marktvoorwaarden (grondstoen, valuta,…), en kunnen aanleiding geven tot herziening in functie van de veranderende marktvoorwaarden. Onze verkopen geschieden op basis van de op de dag van het afsluiten van het contract van kracht zijnde transport- en douanetarieven. In geval deze tarieven verhoogd worden, houden wij ons het recht voor het verschil de klant in rekening te brengen. Elke vermindering van deze tarieven kan de klant ten goede komen. Iedere aanpassing van deze aard kan in geen geval aanleiding geven tot een annulering van eender welke bestelling.

4. VERZEKERING.
De verzekering van de goederen tegen transportschade tijdens het vervoer van de leveringsplaats tot aan de bestemming is niet in onze prijzen inbegrepen. Op eventueel verzoek van de klant, kunnen de goederen voor zijn rekening door ons worden verzekerd. Wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af voor eventueel verlies of beschadiging van het ons ter herstelling toevertrouwd materiaal, in verband met diefstal, brand, staking of verdere gelijkaardige oorzaken.

5. VERVOER-VERPAKKING.
Alle vervoer-, douane- en goederen-behandelingen zijn ten laste en voor rekening en risico van de klant, zodat hij de zendingen direct bij aankomst dient na te zien en vastgestelde schade op de vervoerder dient te verhalen. Zelfs indien de goederen franco werden verzonden.

6. TESTEN-GOEDKEURING.
In alle gevallen waarin geen proces-verbaal van ontvangst werd opgemaakt, dient iedere klacht betreende zichtbare gebreken om geldig te zijn ons binnen 8 dagen na levering schriftelijk te worden toegezonden. Iedere terugzending van goederen, zonder onze toestemming, wordt uitdrukkelijk geweigerd.

7. GARANTIE & WAARBORG.
De garantie kan hoogstens die zijn die door de fabrikant wordt verstrekt en onder de hierna gestemde beperkingen. Garantie wordt voor zichtbare gebreken uitgesloten vanaf de aanvaarding der goederen in onze magazijnen en voor verborgen gebreken wordt garantie slechts verleend indien ervoor schriftelijk wordt geprotesteerd binnen de 8 dagen na levering. De garantie is beperkt tot de vervanging door gelijkwaardige goederen, waarbij alle kosten zoals transport, verzekering door de koper worden gedragen. De waarborg vervalt indien de bij de goederen meegedeelde onderhoudsvoorschriften/handleiding niet werden nageleefd, indien er verkeerd gebruik is geweest van het geleverde of indien de klant zonder onze uitdrukkelijke toestemming veranderingen liet uitvoeren.
De garantieperiode is standaard 2 jaar op de verlichtingstoestellen (dus niet op de lampen). De verkoper kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor niet schriftelijke beloften.
De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadiging van toestellen of installaties te wijten aan de weersomstandigheden zoals storm, sneeuw, hagel, waterinsijpeling, blikseminslag, enz..; defecten veroorzaakt door overspanning van het elektriciteitsnet; defecten veroorzaakt door het verkeerd aansluiten van toestellen en bekabeling door de klant; slijtage of defect als gevolg van nalatig onderhoud, oververhitting door gebruik van een te hoge wattage gloeilamp of halogeenlamp; indirecte kosten veroorzaakt door het buitenbedrijf van het defecte artikel.
Alle teruggegeven producten MOETEN 100 % volledig zijn, ALLE originele verpakking bevatten, alle handleidingen en alle andere accessoires en documentatie van de producent.
7.1 De verkoper verbindt zich er toe alle onbetwistbare verborgen gebreken (aan de goederen zelf ) die niet het gevolg zijn van overmacht, van een foutieve tussenkomst van de koper of van derden, te verhelpen door vervanging of herstelling. Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die blijken gedurende een jaar na de indienstneming; deze wordt vermoed te zijn geschied 30 dagen nadat de goederen ter beschikking zijn gesteld in de fabrieken indien de levering in België is geschied en 45 dagen indien de levering in het buitenland is geschied. De verkoper wordt eigenaar van de vervangen onderdelen. Deze stukken worden teruggestuurd op kosten van de koper.
7.2 De verkoper zal buiten hetgeen bepaald is in punt 7.1. tot geen enkele andere garantie of schadevergoeding gehouden zijn. Met name zal de verkoper niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding voor eventuele schade aan bedrijfsmatig gebruikte goederen of voor verliezen verbonden aan de professionele activiteit van de koper of de personen waarvoor hij uit hoofde van art. 1384 BW aansprakelijk gesteld wordt.
7.3 Tevens zal de verkoper niet gehouden zijn tot vergoeding van deze schade op basis van extracontractuele gronden. Wat lichamelijke schade en schade aan privé-goederen betreft, zal de verkoper niet gehouden zijn tot schadevergoeding indien: niet kan aangetoond worden dat de gebreken op het ogenblik van het in het verkeer brengen van de goederen aanwezig waren; de verkoper, gezien de stand van wetenschap en techniek niet op de hoogte kon zijn van de aanwezigheid van de gebreken; in geval de gebreken te wijten zijn aan de conceptie van de zaak waarin de goederen geïncorporeerd worden of aan de instructies van de koper; de schade te wijten is aan fouten van de koper, van de verwonde persoon of van iemand voor wie de verwonde persoon verantwoordelijk is (vb.: foutieve manoeuvres, verkeerde bediening, transformaties uitgevoerd door de koper of derden, enz.); de gebreken het gevolg zijn van de overeenstemming van de goederen met dwingende voorschriften uitgaande van publieke overheden; indien de schade te wijten is aan een gebrek aan onderhoud of aan een onderhoud dat in strijd is met het onderhoudsboekje of de onderhoudsvoorschriften opgesteld door de fabrikant; indien de schade te wijten is aan de tussenkomst van een niet door de fabrikant erkende derde.
7.4 De koper zal de verkoper vrijwaren tegen alle aanspraken of vorderingen die derden tegen hem zouden kunnen richten op grond van schade die bepaald is in punt 7.3. Indien het gaat om een fabricatie volgens een plan door de koper geleverd, zal de waarborg in elk geval beperkt blijven tot een strikte uitvoering van de stukken volgens de aanduiding van deze plannen.

8. BETALING.
Al onze rekeningen zijn uitsluitend betaalbaar uiterlijk 30 dagen einde maand na factuurdatum. Een betaling kan slechts als uitgevoerd worden beschouwd, zodra wij over de tegenwaarde hiervan kunnen beschikken. Op ieder uitstel van betaling of wanneer de klant niet betaalt op de vervaldag, zal er van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning en zonder vermindering van onze andere rechten – de toepassing van een intrest lopende vanaf de vervaldag tot de dag van betaling, gelijk aan de referentie-interestvoet van de Europese Centrale Bank vermeerderd met 7 procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt, doch nooit minder dan 7 procent op jaarbasis, berekend per aangevangen maand. In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal de verkoop door ons als nietig kunnen worden beschouwd van rechtswege en zonder aanmaning. De zaken blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop. Daarnaast brengt de niet-betaling van een factuur op haar vervaldag de onmiddellijke opeisbaarheid van alle zelfs nog niet vervallen facturen met zich mee, en laat ons tevens toe alle lopende bestellingen te schorsen of te annuleren.

9. EIGENDOM EN ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST.
De verkoper behoudt het eigendomsrecht op alle verkochte voorwerpen tot aan de algehele betaling hiervan. De koper is niettemin volledig verantwoordelijk voor deze goederen en aansprakelijk in geval van verlies.

10. TOEPASSELIJK RECHT.
Alle geschillen van welke aard ook, die het rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn van met de klant afgesloten overeenkomsten, alsmede getekende promessen en wissels, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen. Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

11. ALGEMENE BEPALINGEN
Door het feit een bestelling bij ons te plaatsen, verklaren onze klanten zich uitdrukkelijk akkoord met onze algemene voorwaarden en zien zij er van af aan hun eigen voorwaarden de voorkeur te geven, die voor ons niet van toepassing zijn, en ons dus ook niet kunnen worden opgelegd. Indien om welke reden dan ook bepaalde hierboven genoemde voorwaarden niet kunnen worden gehandhaafd, blijven onze overige algemene voorwaarden niettemin van kracht.

ADDENDUM VOORWAARDEN E-COMMERCE

12. TOEGANG
12.1 DPT IMPORT BVBA (hierna te noemen DPT IMPORT) verleent zijn klant en diens medewerkers toegang tot het “besloten gedeelte van de website”, door het verstrekken van unieke inloggegevens (inlognaam en wachtwoord, ook wel inlogaccounts genoemd). Aan een inlogaccount zijn rechten verbonden, welke naar eigen inzicht door de verantwoordelijke persoon binnen de klantorganisatie toebedeeld worden aan zijn medewerkers.
12.2 Via het “besloten gedeelte van de website” worden tussen DPT IMPORT en haar klanten overeenkomsten gesloten, onder meer overeenkomsten waarbij aan de klant producten worden verkocht en waar tevens informatie wordt verstrekt over deze producten.
12.3 Door het plaatsen van aankooporders via het “besloten gedeelte van de website” van DPT IMPORT aanvaardt en verbindt de klant zich ertoe de hier vermelde voorwaarden na te leven.
12.4 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de inloggegevens (inlognaam en wachtwoord, ook wel inlogaccount genoemd) vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden te verstrekken. De klanten en zijn medewerkers zijn verantwoordelijk voor diens inloggegevens en de rechten die aan een inlogaccount verleend zijn. Tevens is de klant zelf verantwoordelijk voor het beheer van de inlogaccounts van diens medewerkers.
12.5 DPT IMPORT heeft het recht om bij misbruik of bij vermoeden van misbruik het inlogaccount te blokkeren c.q. op te heven zonder de klant hiervan op de hoogte te stellen.

13. BEWIJS EN TOTSTANDKOMING.
13.1 Een overeenkomst op het “besloten gedeelte van de website” komt tot stand na schriftelijke bevestiging van een bestelling via het “besloten gedeelte van de website” van DPT IMPORT aan de klant.
13.2 Een bevestiging kan ook bestaan uit een elektronisch bericht, in welk geval een bewijs van verzending van dit bericht aan de klant tevens geldt als bewijs van een door de klant ontvangen verklaring.
13.3 Voor zover toepasselijk nationaal recht dit toestaat, komen DPT IMPORT en de klant overeen; dat in het geval van een geschil de elektronische registratie van het verzonden of ontvangen bericht of de reproductie van deze registratie, in recht bewijs vormt voor de daarin vervatte feiten, tenzij het tegendeel wordt bewezen.
13.4 DPT IMPORT is te allen tijde gerechtigd om een opdracht niet uit te voeren indien zwaarwegende redenen, waaronder meer begrepen onvoldoende limiet, onjuiste of onvolledige informatie, verminkingen, vertraging, afdwaling, evenals onbevoegde kennisneming, wijziging en/of verzending van een opdracht.
13.5 De klant erkent dat elk aankooporder, geplaatst via de website, waarbij de inloggegevens (inlognaam en wachtwoord, ook wel inlogaccount genoemd) wordt vermeld of gebruikt, een geldige en bindende aankooporder is en, ter uitsluiting van alle twijfel, het equivalent is van een ondertekende aankooporder.
13.6 De klant is verplicht zorg te dragen voor een correcte aanlevering van haar relevante gegevens. Hieronder vallen o.a. adres en e-mail gegevens. De klant is verplicht om wijzigingen in deze gegevens direct aan DPT IMPORT door te geven.

14. AANPSRAKELIJKHEID.
14.1 De informatie en afbeeldingen op de website van DPT IMPORT zijn te allen tijde onder voorbehoud. Hieraan kunnen door de klant geen rechten worden ontleend. Alle acties en handelingen die de klant op grond van deze informatie onderneemt, vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant.
14.2 Bepaalde verwijzingen op de website van DPT IMPORT verwijzen naar informatiebronnen van derden. DPT IMPORT heeft hierover geen controle en draagt daarom ook geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze informatiebronnen.
14.3 DPT IMPORT is niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte gevolgen of schade, voortkomende uit het niet door de klant te kunnen raadplegen van informatie, of het niet kunnen gebruiken van de mogelijkheden tot het plaatsen van bestellingen via het “besloten gedeelte van de website”.
14.4 De klant erkent dat DPT IMPORT niet de veiligheid van het Internet kan garanderen, evenmin als de mogelijkheid van het opvangen en vervalsen van gegevens doorgezonden van de klant naar DPT IMPORT door het gebruik van de juiste inloggegevens (inlognaam en wachtwoord, ook wel inlogaccount genoemd). Niet tegenstaande behoudt DPT IMPORT het recht om de data die doorgezonden worden als waarheidsgetrouw te beschouwen in de vorm waarin de data werd ontvangen.

15. MERKEN EN ELEKTRONISCHE INHOUD.
15.1 De eventueel aan de klant beschikbaar gestelde data zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door de klant. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van DPT IMPORT deze data aan derden ter beschikking te stellen of openbaar te maken, om verder commercieel te gebruiken. Op de beschikbaar gestelde data (tekst, afbeeldingen, tekeningen en schema’s, lay-out etc.) berusten auteursrechten en intellectueel eigendom.

16. ALGEMEEN RECHT.
16.1 Op alle orders geplaatst via de website van DPT IMPORT zijn de Algemene Voorwaarden en deze e-commerce voorwaarden van DPT IMPORT van toepassing, tenzij DPT IMPORT en de klant een andere overeenkomst afgesloten hebben, betreende de aankoop van DPT IMPORT producten. In dat geval zullen de voorwaarden van deze aankoopovereenkomst de aankoop van DPT IMPORT beheersen, die via de website besteld zijn.

17. TOEPASSELIJK RECHT.
17.1 De geldigheid, interpretatie en de voorstelling van onderhavige Voorwaaarden zullen gecontroleerd worden door en opgevolgd worden volgens de wetten van het land waarin DPT IMPORT het order aanvaardt. De klant aanvaardt de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van dat land, onverminderd het recht van DPT IMPORT om op elk moment rechtspleging tegen de klant in te stellen in eender welk ander rechtsgebied of voor eender welke andere rechtbank om de onbetaalde facturen van de klant op te eisen.

btt